Stavebný dozor

Ponúkame služby stavebného dozora v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb., pri stavbách realizovaných svojpomocne, pre vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia

-Hájenie záujmov investora pri realizovaní vačších stavieb a kontróla vykonávanýcg stavebných prác generálnym dodávateľom stavby

-konzultácie pri realizácii stavby za účelom optimalizácie nákladov a návrhu alternatívnych riešení

Cenová ponuka je vypracovaná individuálne na každý projekt po obdržaní základných informácii a oboznámení sa s projektovou dokumentáciou